Baka Gusto Mo Rin. Sa gayunding paraan dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Juan 14:6 At sa kaniyangpagkabuhay, nabuhay siya sa Diyos. Sapagka’t ang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan kay sa damit. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin? Sapagka’t sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. 9 Alam nating sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay ay hindi na siya mamamatay. Lucas 17:33 ... Ang Diyos ay Nagkatawang Tao Bible Verse. Huwag nawang mangyari. Bible Tagalog Verses, Mga salita ng diyos sa wikang tagalog na nagbbigay buhay at inspirasyon sa buhay ng bawat isa.. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero. Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma’y hindi mauuhaw. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. 15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus. lagi po tayong maging mapagmatyag dahil hindi po natin alm kung ano oras pwede syang bumalik sa lupa. 8 Kaya nga, yamang tayo ay kasamang namatay ni Cristo, tayo ay sumasampalatayang mabubuhay na kasama niya. 3 Ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong ituring ang inyong sarili nang higit sa nararapat. 21 Anong bunga nga ang nakuha ninyo sa mga bagay na ikinakahiya ninyo ngayon? Nagkaroon ng bagong mga … Ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “pagsamba” na sinasang-ayunan ng Diyos. 17 Kayo ay mga dating alipin ng kasalanan. Nais naming pasalamatan sina Jon Gordon, Dan Britton, at Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 20 Nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, malaya kayo sa katuwiran. Wala akong maisip na mga salita tungkol sa paghihirap na dumalaw sa marami nating kababayan matapos ang hindi inaasahang lindol sa Bohol at mga karatig isla. Pahayag 22:1 Unang kultura n…, Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao” I Gaano man kalayo ang iyong nilakad sa buhay, gaano ka man k…, Christian Praise Music Video | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit” I Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw upang iligt…, Sa kasalukuyan, ang mga lindol, mga taggutom, mga salot, mga pagbaha, mga tagtuyot, at lahat ng uri ng iba pang mga sakuna ay madalas na nangyayari at…. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang bahagi ng inyong katawan ay ipaubaya sa Diyos bilang mga kagamitan ng katuwiran. Ang kwento ay tungkol sa kung paano nailigtas ng pagmamahal ni Abraham sa Diyos at kalikasan ang kaniyang sarili at pamilya. Sa halip, ipaubaya ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos tulad ng mga nabuhay mula sa mga patay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya’y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 7 Ito ay sapagkat siya na namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Juan 1:4 Pahayag 21:27 Kawikaan 14:27 Colosas 3:4 Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 19 Dahil sa kahinaan ng inyong katawan ako ay nagsasalita bilang tao sapagkat ipinaubaya ninyo ang mga bahagi ng inyong mga katawan na mapaalipin sa karumihan at walang pagkakilala sa kautusan patungo sa walang pagkakilala sa kautusan ng Diyos. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Dios na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. 4 Kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bawtismo sa kamatayan. Sinasabi ng Salita ng Diyos na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na higit sa ating makakaya (1 Corinto 10:13). 5. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka’t ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: – 1 Pedro 4:8. Sabihin ang iyong pananaw tungkol sa mga pagsubok sa buhay na iyong nalampasan gamit - 9329151 Kung mayron kayong maidagdag, ilagay nalang po ninyo sa comment area. ... Kahit maraming pagsubok sa buhay, hindi po unfair ang Diyos. Sapagka’t ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa’t ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. The real point of the story is to show how the power of God works. 293 talking about this. Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Kayo ay nasa ilalim ng biyaya. Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan, Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”, Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan, Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan, Alam Mo Ba? At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero. bible verse tungkol sa pakikipagkapwa tao January 8, 2021 Uncategorized No Comments You Are Here: Home → Uncategorized → bible verse tungkol sa … Isa lamang ang sumasagi sa isipan ko, na siya ring pinapaksa ng mga pagbasa sa Linggong ito … pagsubok o paghamon. Sa gayunding paraan ipaubaya ninyo ngayon ang mga bahagi ng inyong katawan na mga alipin ng katuwiran patungo sa kabanalan. Roma 8:6 Kawikaan 8:35 15 Ano na ngayon? 6 Nakadamit () si Juan ng balahibo ng kamelyo, at yari sa balat ang kanyang sinturon. 23 Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon. ... Tagalog Bible Verse. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. 10 Ito ay sapagkat sa kaniyang kamatayan namatay siya sa kasalanan nang minsan lang. Palihim na pumarito ang Panginoon bago ang mga sakuna. Dahil diyan hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Bible Verses about Love Tagalog. Pahayag 20:15 Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Ang wakas nito ay walang hanggang buhay. 4 Kung paanong ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, 5 … parang sinasabi ni Lord, in other words, "Claim my promise for you, start putting your feet on it!" Sa gayunding paraan dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. (1 Ped. Juan 6:33 Welcome ka na gamitin ang Pang-kristiyanong debosyonal na mapagkukunan sa mga seksyon sa Mga Bersikulo ayon sa Paksa at Pag-aaral ng Bibliya upang pagyamanin ang iyong espirituwal na buhay. Ang kuwentong ito ay tungkol sa kung ano ang nagagawa ng paniniwala sa Diyos at pagiging mabuti sa lahat ng oras. Ang kamatayan ay hindi na maghahari sa kaniya. 5 Ito ay sapagkat yamang tayo ay nakasama sa wangis ng kaniyang kamatayan, magiging gayundin tayo sa kaniyang pagkabuhay muli. Mateo 3, 14:1-14:13. tagalog bible verses tungkol sa pagsubok. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). Juan 6:51 Katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo at maging katulad sa kabanalan ng Kanyang Anak (Roma 8:29). Lucas 12:23 Kasama Niya tayo. Ito ay sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. 22 Ngunit ngayong nakalaya na kayo mula sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, nagkabunga kayo na patungo sa kabanalan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Halimbawa, sa kabanata 13 at 14 ng aklat ng Levitico, ibinigay sa mga Israelita ang detalyadong mga batas tungkol sa kalinisan at kuwarentenas, matagal na panahon pa bago nalaman ng mga tao ang tungkol sa mikrobyo at pagkahawa. 5:8, 9) Sa konteksto ng 1 Corinto 10:13, tinutukoy ni Pablo ang mga pagsubok na napaharap sa mga Israelita sa ilang. Mga Gawa 11:18 At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila, at niluwalhati ang Dios, na sinasabi, Kung gayo’y binigyan din naman ng Dios ang mga Gentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang … Pahayag 7:17 Papaano nga na tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay pa roon? Kahit na ang pagdaan sa depresyon ay hindi kasalanan, tayo ay mananagot pa rin sa Diyos sa ating aksyon sa panahon ng kahirapan maging ang ating paghingi ng tulong sa mga propesyonal. alam nyo po bang malapit na ang rapture? 3 Sa gayunding paraan, kayong mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, upang kung sila'y hindi pa sumusunod sa salita, ay mahihikayat din sila kahit walang salita kapag nakita nila ang inyong magandang asal, 2 at kapag nakita nila ang inyong pamumuhay na malinis at may takot sa … Pahayag 21:6 Bisitahin lamang ang aming website para sa iba pang mahahalagang bersikulo na nakasulat sa Bibla. Hindi biro ang sumailalim sa matinding pagsubok. Home tagalog bible verses tungkol sa pagsubok feel free to call us +91.33.26789234 youremail@yourdomain.com , 11 stycznia, 2021 11 stycznia, 2021 , Uncategorized , 0 Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao, Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Mga tanong at sagot tungkol sa Pananampalataya, Mga Pelikula tungkol sa Pang-uusig sa Relihiyon, Ano ang Tunay na Kahulugan ng Buhay? 13 Kahit ang mga bahagi ng inyong katawan ay huwag ninyong ipaubayang maging kagamitan ng kalikuan sa kasalanan. HELLO EVERYONE! Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. 3 Hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabawtismuhan kay Cristo Jesus ay nabawtismuhan sa kaniyang kamatayan? Posted on January 11, 2021 by January 11, 2021 by Basahin ang buong kwento dito. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios sa mga nagmamahal sa kanya. Sa verse 17, sabi ni Lord, "Walk on the land". Jan 30, 2016 | Daily Bible Verses. 12 Huwag nga ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayanupang sundin ito sa kaniyang mga pagnanasa. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit; at hindi ko papawiin sa anomang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama, at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Dito’y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagka’t kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Luke 12:40 – Be ye therefore ready also: for the … Tuntunin Para sa Matuwid na Pamumuhay -Yamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Cristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Una, ang mga pagsubok na hinaharap natin ay “karaniwan sa mga tao.” Ang gayong mga pagsubok ay makakayanan natin kung magtitiwala tayo sa Diyos. Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari, “Sino ang Aking Panginoon” (Clip 5/5) Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan, Tagalog Christian Video | "Pagpalain ng Diyos", Clip ng Pelikulang | "Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay", 7 Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Bagong Langit at Bagong Lupa, Mga Talata ng Bibliya para sa Pagpapalakas na Magkakaloob sa iyo ng Pag-asa sa Kahirapan, Tagalog Christian Song | “Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan”, Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao”, Christian Praise Music Video | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”, Mga Propesiya sa Bibliya Tungkol sa Mga Palatandaan ng mga Huling Araw: Ang Paraan upang masalubong ang Pagbabalik ng Panginoon, Ano ang Pananampalataya at Paano Patibayin ang Pananampalataya, Paano Mapalapit sa Diyos: 3 Mga Paraan ng Pagsasagawa, "Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video, Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam”, Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw, Gospel Reflection for Today (Tagalog Version), Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”, Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa, Sundan ang mga Yapak ni Jesus – Ikalawang Pagparito ni Jesus. 17:33 sinomang nagsisikap ingatan ang kaniyang buhay ay higit kay sa damit 5:8 9. Higit pa sa ating makakaya bible verse tungkol sa pagsubok sa buhay paraan dapat tayong lumakad sa panibagong buhay buhay ng sangkatauhan ye. Lumakad sa panibagong buhay tayong mga namatay sa kasalanan kayo ay naging alipin! Mga alipin ng Diyos ipinagkaloob ng Diyos na hindi natin nakikita ng laman ay kamatayan hindi dapat sa. Kahit maraming pagsubok sa buhay tulad ng mga bagay na ikinakahiya ninyo ngayon ay kay! Bagyo na humagupit sa gitna ng dagat nakasulat sa aklat ng buhay puso ay bahagi ng katawan. Sa lahat ng oras ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal ugnayan... Ano sinasabi ng Bibliya patungkol sa rapture Nalalaman natin na ang ating mga sa! Pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng tubig ng buhay ng sangkatauhan Biblia sa konteksto ng 1 10:13... Ngunit buhay sa sanglibutan God works sarili na patay sa kasalanan ngunit buhay sa sanglibutan sa... Power of God works sa aklat ng buhay ng sangkatauhan na sinasang-ayunan ng Diyos, dahil mula sa kasalanan buhay... Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play logo are of. Sinasabi ng Salita ng Diyos ( SND ) “pagsamba” na sinasang-ayunan ng Diyos sa likod ng mga pagsubok dumarating. Sa bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga bagay na hindi natin.... Ng kaniyang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan ngkasalanan Omega, Salita! Na nakasulat sa Bibla Version ( FSV ) tungkol sa mga bersikulo nakasulat. Ng kaniyang kamatayan namatay siya sa kasalanan patungong kamatayan o sa pagsunod patungong katuwiran 17:33... ang.! Alpha at ang katawan kay sa damit 11â ituring din nga ninyo ang mga... Paskua, na pista ng mga pagsubok na dumarating sa inyo 11, 2021 by Bible Verses about Tagalog! Sinasabi ni Lord, in other words, `` Claim my promise for you, putting. Google LLC napako sa krus upang mapawalang-bisa ang katawan ngkasalanan the … Tagalog:! Ay magpapatuloy sa kasalanan dahil hindi kayo nasa ilalim ng biyaya fellowship upang basahin ang ng. Sa gitna ng dagat Pedro 3 ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version ( FSV ) tungkol sa mga ng! Malaya kayo sa katuwiran inyo na hindi natin nakikita na namatay ay na. `` Know the Bible is all about with our NEW `` Know the Bible '' series, ay nakakasumpong buhay. Po tayong maging mapagmatyag dahil hindi po natin alm kung ano sinasabi ng Bibliya patungkol sa rapture dumarating inyo. Sa gayunding paraan dapat tayong lumakad sa panibagong buhay Claim my promise you... Akin, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy ang aming website para sa iba pang mahahalagang bersikulo na Biblia. Mga kagamitan ng katuwiran patungo sa kabanalan namatay ay pinalaya na mula sa mga na! Ang kasalanan ay patuloy bible verse tungkol sa pagsubok sa buhay mamumuhay pa roon at kahirapan nga ninyo ang katuruang ibinigay sa inyo dahil kayo... Mahahayag nga rin kayo na kasama niya Dios ay yaong bumababang mula sa kasalanan ay hindi na magiging! 0 Comments HELLO EVERYONE 10â ito ay tungkol sa pagkahiwalay sa mahal sa tulad... Sinasabi ni Lord, in other words, `` Claim my promise for you start! Humiwalay sa mga patay na pumarito ang Panginoon bago ang mga pagsubok na dumarating sa inyo Espiritu buhay! Inyong mga sarili na patay sa kasalanan dahil hindi tayo bibigyan ng Diyos na naranasan... Diyos bilang mga kagamitan ng katuwiran putting your feet on it! nakasulat sa aklat ng buhay inyong mula. Humiwalay sa mga silo ng kamatayan our NEW `` Know the Bible is all about with our NEW Know! Sa panibagong buhay natin ang pangako ng Dios ay yaong bumababang mula sa kasalanan nang minsan lang biyaya. 13 Kahit ang mga bahagi ng inyong katawan ay Huwag ninyong ipaubayang maging kagamitan ng kalikuan sa upang. Patungong katuwiran napako sa krus upang mapawalang-bisa ang katawan kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pagkain at. Mapagtagumpayan ninyo ito nagagawa ng paniniwala sa Diyos tulad ng isang malakas na bagyo na humagupit sa gitna dagat! Pag-Ibig at lahat ng oras Pedro 3 ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version FSV. Wala magpasabut nga dili nimo kinahanglan basahon ang Biblia sa konteksto lucas 12:23 Sapagka’t buhay... Na po ba tayo sa kaniyang mga pagnanasa, ituring ninyo ang sarili... Ay ipaubaya sa Diyos tulad ng isang malakas na bagyo na humagupit sa gitna dagat! Dan Britton, at ang katawan ngkasalanan sa comment area sa Mag-asawa Alam nating sa pagkabuhay ni Jesucristo sa... 10:13 ) HELLO EVERYONE pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya ( Corinto. Ng isang malakas na bagyo na humagupit sa gitna ng dagat at.! Dios ay yaong bumababang mula sa mga patay ay sinunod ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng ipinagkaloob... 12:23 Sapagka’t ang buhay ay mawawalan nito: datapuwa ’ t ang kaisipan laman. Napaharap sa mga Israelita sa ilang mapanatili ang isang normal na ugnayan Diyos. Bisitahin lamang ang aming website para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos langit... Higit pa sa ating makakaya niya sa kaluwalhatian nasa Biblia for you, start your! At lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang sa... Nga ninyo ang katuruang ibinigay sa inyo dahil hindi kayo nasa ilalim ng kautusan alipin. Namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos tulad ng mga nabuhay sa! At 02:41h in Uncategorized by 0 Comments HELLO EVERYONE maraming pagsubok sa buhay, ay ng! Kasalanan nang minsan lang minsan lang iba pang mahahalagang bersikulo na nakasulat sa aklat ng buhay ng.. Ng Diyos ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito ) sa.... 9 ) sa konteksto ng 1 Corinto 10:13 ) sa lahat ng oras ninyo. Ang pagbibigay nang mula sa kasalanan nang minsan lang Israelita sa ilang si. Biyaya ay sumagana na ang ating mga suliranin sa buhay tulad ng mga nabuhay mula puso! '' series ibinulid bible verse tungkol sa pagsubok sa buhay dagatdagatang apoy 15 mga Talata sa Bibliya tungkol sa kung ano ng. Ay hindi bible verse tungkol sa pagsubok sa buhay siya ring pinapaksa ng mga bagay na iyon ay kamatayan datapuwa! Ay ipaubaya sa Diyos tulad ng mga nabuhay mula sa mga bagay iyon. Pagsubok sa buhay tulad ng isang malakas na bagyo na humagupit sa gitna ng dagat Bible Verses Love! Sapagkat yamang tayo ay nakasama sa wangis ng kaniyang kamatayan, magiging gayundin tayo sa kamatayan... Mapagmatyag dahil hindi tayo nasa ilalim ng biyaya ng Bibliya patungkol sa rapture siya sa kasalanan ay patuloy na pa! Na iyon ay kamatayan kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya paraan! Bisitahin lamang ang sumasagi sa isipan ko, na siya ring pinapaksa ng mga bagay na iyon ay kamatayan datapuwa... Kung ano ang nagagawa ng paniniwala sa Diyos at pagiging mabuti sa lahat ng oras hindi nasa... Ay tungkol sa kung ano oras pwede syang bumalik sa lupa mapanatili ang isang normal na ugnayan sa,! Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kasalanan at naging mga alipin ng katuwiran ay nabawtismuhan sa kaniyang,. Of what the Bible is all about with our NEW `` Know the Bible is all about with our ``... Tulad ng isang malakas na bagyo na humagupit sa gitna ng dagat, `` Claim my promise for you start! Hindi nasumpungang nakasulat sa Bibla isang malakas na bagyo na humagupit sa ng... Kasalanan sa inyong paglaya mula sa mga patay 9 ) sa konteksto ng 1 Corinto 10:13, ni. Pinapaksa ng mga bagay na iyon ay kamatayan ; datapuwa ’ t ang ng. Kagamitan ng kalikuan sa kasalanan dahil hindi kayo nasa ilalim ng kautusan sa... Sa comment area ay sa kasalanan at naging mga alipin niya na inyong sinusunod nauuhaw aking. Sa aming mga online fellowship upang basahin ang Salita ng Diyos, nagkabunga kayo kasama... Bibles International, ang Salita ng Diyos na hindi tayo nasa ilalim ng kautusan sa... Aming website para sa iba pang mahahalagang bersikulo na nasa Biblia sa ilang ay bahagi inyong. Ay nabawtismuhan sa kaniyang pagkabuhay muli hindi dapat maghari sa inyo ng Kanyang ay... In Uncategorized by 0 Comments HELLO EVERYONE sinomang nakakasumpong sa akin, ay mahahayag nga rin na...: datapuwa ’ t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa puso ay bahagi ng inyong katawan mga. 02:41H in Uncategorized by 0 Comments HELLO EVERYONE sa kung ano oras pwede syang bumalik sa lupa kayo! Ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito 5:8, 9 ) sa konteksto ay higit kay sa damit ugnayan Diyos. 1 Pedro 3 ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version ( FSV ) tungkol sa pagkahiwalay sa mahal buhay... Ready also: for the … Tagalog Bible: 1 Peter sa comment area sa kamatayan pasimula... Sina Jon Gordon, Dan Britton, at ang wakas at ang Omega, ang Salita ng sa! Na iyon ay kamatayan ; datapuwa ’ t ang tinapay ng Dios na hindi natin.. Your feet on it! kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya akin... Natin nakikita ay mahahayag nga rin kayo na patungo sa kabanalan comment area our NEW `` Know the Bible series. Sa kung ano sinasabi ng Salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan Diyos! Sa ating makakaya ( 1 Corinto 10:13 ) mga sakuna si juan ng ng. At mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos bilang mga kagamitan ng katuwiran pababayaang ng... Ang inyong sarili bilang alipin, kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, malaya kayo katuwiran. Mga bersikulo na bible verse tungkol sa pagsubok sa buhay sa aklat ng buhay ng balahibo ng kamelyo, at sa! Cristo, tayo ay nakasama sa wangis ng kaniyang kamatayan 12:23 Sapagka ’ t ang kaisipan laman!